Pindahmilik Hak Senapang Patah Secara Probet


A)   DEFINISI

 

 

 

‘Pindah Hakmilik Senapang Patah Melalui Probet’ - proses di mana pemilik asal telah meninggal dunia dan dipindah milik kepada anak lelaki atau anak perempuan melalui probet.

 

 

 

‘Notis Pemberitahuan’ - apa-apa cara sama ada bertulis ataupun lisan dalam menyampaikan maklumat kepada pelanggan

 

 

 

B) SENARAI SEMAK PINDAHMILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET

 

 

 

1.    Salinan Kad Pengenalan pemohon

 

2.    Salinan Sijil Lahir pemohon / Surat Sumpah

 

3.   Salinan Probet 

 

4.   Resit Simpanan Senjata Api dari Balai Polis

 

5.   Dua (2) keping gambar terbaru pemohon berukuran passport

 

6.   Salinan Lesen Senjata Api

 

 

 

C)   CARTA ALIRAN KERJA PINDAH HAKMILIK SENAPANG PATAH MELALUI PROBET

 

 

 

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei
Encik Bujang anak Sabang, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong
SAO Christie Tengku, 084-691252

3) Pejabat Daerah Julau
AO Bidah Lujah, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan
SAO Mohd Raili, 01118444211