picture

 

URUSAN PENDAFTARAN EKSTRAK, PEMINDAAN DAN PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN


A) DEFINISI :-

“Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan” ialah Borang R.20-Pind. 1/86 yang digunakan untuk memohon pendaftaran bagi nama sesuatu perniagaan dan akan disimpan sebagai rekod bagi nama-nama perniagaan yang telah didaftarkan.

“Buku Daftar Permohonan” ialah buku daftar untuk merekod permohonan yang diterima berkaitan dengan Nama-Nama Perniagaan.

 “Ekstrak Nama-Nama Perniagaan" bermaksud satu cabutan maklumat daripada Borang Nama-Nama Perniagaan R.20-Pind. 1/86 yang mengandungi butir-butir sesebuah syarikat perniagaan.

Nama- Nama Perniagaan” bermaksud nama yang didaftarkan bagi sesebuah syarikat perniagaan.

 “Ordinan” merujuk kepada Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64)

Pemohon” bermaksud seorang atau sekumpulan orang yang memohon untuk mendaftarkan nama bagi syarikat perniagaannya.

“Pendaftar”merujuk kepada Pendaftar Nama-Nama Perniagaan iaitu Pegawai Daerah.

Sijil Pendaftaran” bermaksud satu sijil yang dikeluarkan menggunakan Borang R.22-Pind. 1/86 kepada syarikat perniagaan yang mengesahkan bahawa nama bagi syarikat perniagaan berkenaan telah didaftarkan di bawah Ordinan Nama-Nama Perniagaan (Cap. 64).
 

B) SENARAI SEMAK PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN

1. Borang Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.20-Pind.1/86)

2. Borang 2 (I.R.D No.8-Pind.1/86)

3. Borang TL (Statistik)

4. Perjanjian Sewa

5. Surat Hakmilik Premis / Surat Kebenaran menggunakan premis

6. Cop Syarikat

7. Salinan Kad Pengenalan

8. Permit atau Kelulusan dari Agensi / Jabatan lain

 

C) KUTIPAN BAYARAN PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

1. RM50 - Sijil Pendaftaran Nama-Nama Perniagaan (R.22-Pind.1/86)

2. RM2 - Extract Of Business Names Registration/Petikan Nama-Nama Perniagaan

3. RM25 - Lesen Perdagangan Borang 1 (I.R.D. No.7-Pind 1/86)
 

I) CARTA ALIRAN KERJA PENDAFTARAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

II) CARTA ALIRAN KERJA EKSTRAK NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

III) CARTA ALIRAN KERJA PINDAAN BUTIR NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-


IV) CARTA ALIRAN KERJA PEMBATALAN NAMA-NAMA PERNIAGAAN :-

Pegawai untuk dihubungi:

1) Pejabat Daerah Sarikei

  • Puan Sylvia Ak Among, 084-651299

2) Pejabat Daerah Meradong

  • Puan Dayang Zainurah Bt Abg Mohd Nor, 084-693245
  • Encik Ismandi Bin Yusof, 084-693245

3) Pejabat Daerah Julau

  • Encik Royston Dipa Lagu, 084-734228

4) Pejabat Daerah Pakan

  • SAO Dana Ak Ungki, 084-719003